Иргэний хэргийн шүүхийн танилцуулга

 
Монгол Улсын Их Хурал 2012 онд Шүүхийн тухай багц хууль /Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай, Иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай/-ийг баталлаа.
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.2 дахь хэсэгт "Улсын дээд шүүхээс бусад шүүхийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хүн амын нягтаршил, шийдвэрлэгдсэн хэрэг, маргааны тоог харгалзан засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжийг харьяалуулан эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулна.”, 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх хэсэгт "Анхан шатны шүүх дараах бүтэцтэй байна:”, мөн зүйлийн 22.1.1 дэх хэсэгт "дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх;” гэж тус тус заажээ.
 
Монгол Улсын Их Хурлаас 2015 онд баталсан Шүүх байгуулах тухай хуулийн 2 дугаар зүйлд "Анхан шатны шүүхийн байршил, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг дор дурдсанаар тогтооно:” гэж заасны дагуу Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүргийг нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар харьяалсан Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх ажиллаж байна.
 
Багахангай, Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн бүрэлдэхүүн:
1. Ерөнхий шүүгч З.Түвшинтөгс (Зүүн гар талаас)
2. Шүүгч Н.Баярсүрэн
3. Шүүгч Л.Нарангэрэл
4. Шүүгч Л.Энхбилэг
 
Шүүгчид, шүүгчийн туслахууд, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга, мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн, архив бичиг хэргийн эрхлэгч, бичиг хүргэгч нар: