Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай

Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай
 
Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.11, 18.4, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10 1 дэх хэсэг, Шүүгчийг сонгон шалгаруулах журмын 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Давж заалдах болон анхан шатны зарим шуүхийн шуугчийн сул орон
тоонд (Хавсралт-1) сонгон шалгаруулалт зарласугай.
2. Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох нэр дэвшигчийн материал
хүлээн авах ажиллагааг 2015 оны 3 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 3 дугаар сарын
13-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд зохион байгуулахыг Шүүхийн
мэргэшлийн хорооны ажлын алба /Н.Мөнхзул/-нд үүрэг болгосугай.
3. Нэр дэвшигчдээс шалгалт аеч, үнэлгээ өгөх ажилпагааг 2015 оны 3
дугаар сарын 30-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын  13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд
хэрэгжүүлэхийг Шуүхийн мэргэшлийн хороонд даалгасугай. 
 
 
ДАРГА  Н. ЛҮНДЭНДОРЖ
 
Давж заалдах болон анхан шатны зарим шүүхийн шүүгчийн сонгон шалгаруулалт явуулах сул орон тоо
 
№д
         Шүүхийн нэр
Орон тоо
1.
Эрүүгийн хэргийн давжзаалдах шатны 1 дүгээр шүүх
       1
2.
Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх
       1
3.
Эрүүгийн хэргийн давж заапдах шатны 10 дугаар шүүх
       1
4.
Иргэний хэргийн давж эаалдах шатны 10 дугаар шүүх
       2
5.
Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
       1
6.
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 1 дүгээр шүүх
       2
7.
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх
       2
8.
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар шүүх
       1
9
Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх
       1
10.
Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх
       4
 
                                                                                           Нийт
      16